Mieszkańcy i ich sprawy :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Wszystkie kwestie konstancińsko-jeziorańskie i okoliczne.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Rada Seniorów w Konstancinie-Jeziornie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 15 mar 2014 - 20:10:35

informacja z 30 listopada 2013:

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym dotycząca gminnych rad seniorów

Już w grudniu tego roku będą mogły powstać pierwsze gminne rady seniorów. Będzie to możliwe dzięki wchodzącej w życie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Rady seniorów mają mieć charakter konsultacyjno - doradczy i skupiać przedstawicieli osób starszych, organizacji działających na ich rzecz oraz prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Zgodnie z nowymi przepisami rady seniorów będą powoływane na takich samych zasadach jak rady młodzieży. Powołać je będą mogły rady gmin ? z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. Rady seniorów będą mogły powstawać także przy jednostkach pomocniczych gmin np. w sołectwach, dzielnicach lub osiedlach ? musi to jednak zaakceptować gmina.

Statut rady seniorów, tryb wyłaniania jej składu oraz kompetencje i zasady działania będzie określać rada gminy w drodze uchwały.

Sejm uchwalił ustawę 11 października 2013 r., a prezydent podpisał ją 31 października br. Ustawa wchodzi w życie 30 listopada 2013 r.


W Konstancinie-Jeziornie, jako jednej z pierwszych gmin na Mazowszu, Rada Miejska zamierza powolać Radę Seniorów na XLIII sesji w dniu 26.marca br.(początek sesji o godz. 14.) Przedtem będzie przedmiotem obrad komisji BOKiS w dniu 21. marca o godz. 17.
Oba posiedzenia w sali RM przy ul. Świetlicowej 1

Projekt uchwały o powołaniu Rady Seniorów przygotowali radni: Grazyna Chojnowska, Izabela Skonecka i Andrzej Cieslawski

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Rada Seniorów w Konstancinie-Jeziornie
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 15 mar 2014 - 22:29:41

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) powołania Rady Seniorów w Konstancinie-Jeziornie,

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Rada Seniorów w Konstancinie-Jeziornie
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (185.15.0.---)
Data: 16 mar 2014 - 12:38:46

Rada Miejska "powołuje" w sensie czysto formalnym, ale wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi. Podobnie jak Młodzieżowa Rada Miejska, Rada Seniorów będzie "organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym" dla władz gminy. Jednak w przeciwieństwie do MRM, nie ma ściśle sprecyzowanych zasad wyboru członków Rady Seniorów. Par. 5 art. 6 uchwały mówi, że 15-osobowa Rada zostanie wybrana na spotkaniu Burmistrza z przedstawicielami wybranych podmiotów według zasad określonych na tym spotkaniu. Ponieważ jest dość mało prawdopodobne, by zaproszeni na zebranie uzgodnili między sobą własną zasadę wyboru radnych-seniorów, jest niemal pewne, że zasada ta zostanie zaproponowana przez Burmistrza. Jedynym obowiązującym zapisem jest, iż w spotkaniu ma uczestniczyć po jednym przedstawicielu: organizacji pozarządowych, rad osiedli, uniwersytetów trzeciego wieku, kół seniora oraz innych organizacji zrzeszających osoby starsze. Burmistrz ogłosi informację o terminie spotkania na stronie internetowej Urzędu, w dziennikach lokalnych, na tablicy ogłoszeń UMiG oraz "pocztą elektroniczną te podmioty, których adresy są w wykazie organizacji na stronie gminy". Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest dokonanie rejestracji w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Burmistrz wskazuje bezpośrednio swoich 3 przedstawicieli w Radzie Seniorów (nie mogą być urzędnikami UMiG), Rada Miejska - 3 swoich (spoza grona radnych), pozostałych 9 członków wybierają zatem wymienione wyżej podmioty na zasadach ustalonych doraźnie podczas spotkania z Burmistrzem.

Takie rozwiązanie jest prawdopodobnie rozsądne, biorąc pod uwagę fakt, iż nie sposób przewidzieć, ile i jakich podmiotów zarejestruje się do uczestnictwa w spotkaniu. Zakładając, że każdy z tych podmiotów będzie chciał wprowadzić swojego przedstawiciela do Rady Seniorów, przewagę w Radzie Seniorów mogą zyskać przedstawiciele Burmistrza. Dla przykładu: w Radzie Seniorów złożonej z przedstawicieli 3 osiedlowych kół seniorów, 3 przedstawicieli rad osiedli Mirków, Grapa i Obory, trzech organizacji pozarządowych, trzech osób (być może z tych samych środowisk) zaproponowanych przez różne kluby radnych (które mają konsultować kandydatów) oraz trzech kandydatów wskazanych imiennie przez Burmistrza, ta ostatnia trójka ma wielką szansę stanowić najliczniejszą i najbardziej "zwartą" grupę w ramach Rady Seniorów. W połączeniu z sytuacją, w której zasady wyboru "wolnej dziewiątki" powstają doraźnie na spotkaniu prowadzonym przez Burmistrza, daje to duże szanse na konstrukcję organu doradczego wspierającego inicjatywy, zamierzenia i poglądy pana Burmistrza.

Radę Seniorów powoła już kolejna Rada Miejska w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji, a zatem - zimą - na okres całej kadencji Rady Miejskiej. Warunkiem członkowstwa jest ukończenie 60 roku życia.

Pozostaje mieć nadzieję, że Rada Seniorów będzie bardziej wielostronnie aktywna, niż obecna Młodzieżowa Rada.Zmieniany 1 raz(y). Ostatnia zmiana 2014-03-16 12:44 przez Tomasz Zymer.

Opcje: OdpowiedzCytuj


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.