Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
G.Chojnowska - Przewodnicząca Kom. BOKiS zaprasza
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 10 sty 2013 - 22:18:30

Witam
W najbliższy poniedziałek 14 stycznia ogodz.17.00,w sali posiedzeń przy ulicy Świetlicowej, odbędzie się komisja poświęcona realizacji uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej/uchwała 294/VI/26/2012/ .Moim zamiarem jest przeprowadzenie dyskusji/roboczej/: jakie działania można podejmować,kto i w jakiej formie może występować z wnioskiem itp.
Pozdrawiam
Grażyna Chojnowska
niżej treść rzeczonej uchwały:

UCHWAŁA NR 294/VI/26/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia II października 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczególowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie art. 19c ust. I ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200Ir. Nr 142, poz. 1591 zpóźn. zm.) Rada Miejska
Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
§ 2. I. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej sklada się do Gminy Konstancin-Jeziorna w formie pisemnej.
2. Wniosek. o którym mowa w ust. 1, może być zlożony na formularzu stanowiącym załącznik nr I do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
a) statut.
b) aktualny dokument rejestracyjny podmiotu.
c) oświadczenie osoby upoważnionej do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli o braku zaległości w zapłacie obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych.
2) w przypadku osób fizycznych, w tym komitetów i nieformalnych grup mieszkańców - pisemne oświadczenie wszystkich osób wchodzących w ich skład potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego oraz wskazujące osobę lub osoby, przez które będą reprezentowane.
4. Wnioski o realizcję zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej wymagających wsparcia finansowego z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna należy składać w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego.
5. Wnioski nie wymagające wsparcia finansowego można składać w dowolnym terminie.
§ 3. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej rozpatruje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.
2. Burmistrz powołuje zespół do oceny wniosków oraz ustala zasady jego pracy. W skład zespołu wchodzi po dwóch przedstawicieli: Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Rady Miejskiej Konstancin-Jezioma i organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca powiadamiany jest w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego o sposobie jego załatwienia.
§ 4. O kolejności realizacji wniosku decyduje: liczba uzyskanych punktów oraz możliwości finansowe Gminy Konstancin-Jeziorna.
4. Przy ocenie wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1) celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, (maksymalna liczba punktów: 5),
2) liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej, (maksymalna liczba punktów: 5),
3) wkład własny wnioskodawcy, który stanowią:
a) udział finansowy, (maksymalna liczba punktów: 5),
b) udział rzeczowy - w szczególności: dokumentacja projektowa. materiały i urządzenia niezbędne do realizacji zadania. (maksymalna liczba punktów: 5).
c) wartość pieniężna pracy wnioskodawcy, (maksymalna liczba punktów: 5).
d) wkład pracy społecznej. (maksymalna liczba punktów: 5).
4) udział finansowy Gminy Konstancin-Jeziorna niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne koszty. jakie będzie ponosiła Gmina Konstancin-Jezioma w konsekwencji realizacji zadania. (maksymalna liczba punktów: 5).
§ 5. Warunkiem realizacji wniosku jest zawarcie umowy, o której mowa wart. 19d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. [J. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Opcje: OdpowiedzCytuj


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.