Polityka lokalna i samorząd :  Konstancin.com - Forum mieszkańców miasta i gminy Konstancin-Jeziorna The fastest message board... ever.
Miejsce do rozmów o polityce wyłącznie lokalnej. Żadnych popisów.
Moderacja: Bartek 
Idź do wątku: <---->
Akcja: ForaWątkiNowy wątekSzukajZalogujPodgląd do wydruku
Projekt nowelizacji ustawy o uzdrowiskach
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (77.252.42.---)
Data: 19 mar 2014 - 10:44:27

Na moją prośbę p. wiceburmistrz Dorota Gadomska przesłała przed chwilą radnym wstępne założenia robocze do projektu nowelizacji ustawy o uzdrowiskach, nad którym pracuje parlamentarny zespół do spraw uzdrowisk pod przewodnictwem p. Zofii Czerny. Poniżej wklejam wszystko, co dostałem (jest to subiektywnie "wyczyszczona" przez panią burmistrz wersja bez rozmaitych rozważanych wariantów, sugestii, itp.

Z mojego punktu widzenia najważniejsze w tym wstepnym projekcie (który jeszcze nie trafił do Ministerstwa Zdrowia do analizy ani do komisji sejmowych) są:
a) dopuszczenie zakładów przemysłowych w strefie C (znika stosowny zakaz z art. 38 a ust.3)
b) dopuszczenie wyrębu lasów w strefie C (również znika stosowny zakaz z tego samego punktu)
c) dwukrotne powiększenie liczby miejsc parkingowych przy obiektach leczniczych i usługowych w strefie A.

Na wniosek naszej gminy, wstępny zarys projektu dopuszcza też elektrownie wodne w strefie A, choć nie wiatrowe (pewnie słusznie). Z ciekawostek językowych, rzuciły mi się w oczy w uzasadnieniu "rygoryzm reżimu publiczno-prawnego" oraz sformułowanie "Uzdrowiska to niewątpliwie obszary, które ustawowo zostały poddane daleko idącym ograniczeniom"... smiling smiley


Zainteresowanych zachęcam do lektury tych materiałów (wklejam całość poniżej) oraz do ich porównania z obowiązującą obecnie ustawą z 4 marca 2011 ( [www.google.pl] ) . Liczę, że może ktoś z Państwa spostrzeże inne interesujące punkty i będzie można to później przekazać radnym.


Projekt z dnia 06.02.2014 r.

USTAWA

z dnia ?????.???? r.

o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych


Art. 1.
W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2012.651 j.t.) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się w art. 2 pkt 13;

2) w art. 2 dodaje się pkt 15 o treści: ?Cięcia pielęgnacyjne, to podstawowe zabiegi pielęgnowania drzewostanów oraz poprawiania jakości i wartości drzew w lasach, parkach czy zadrzewieniach. Należą do nich zabiegi pielęgnacyjne połączone z redukowaniem części drzewostanu słabego lub gatunkowo niezgodnego z siedliskowym typem lasu, jak również wynikających z potrzeb rewitalizacji danego założenia parkowego, związane z usuwaniem części drzew z drzewostanu bądź z odpowiednim formowaniem korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat. Wiążą się także z przebudową drzewostanu. ?;

3) w art. 36 ust. 1 dodaje się ust. 1 a w brzmieniu: ?1.a. O potwierdzenie właściwości leczniczych peloidów występujących poza obszarem uzdrowiska może wystąpić przedsiębiorca, który uzyskał prawo eksploatacji złoża?

4) w art. 38 a ust.1 pkt. 1 uchyla się lit. ?a?;

5) w art. 38 a ust. 1 pkt.1 lit. ?b? otrzymuje brzmienie: ?b. budynków mieszkalnych wielorodzinnych.?;

6) w art. 38 a ust. 1 pkt.1. lit. ?g?: otrzymuje brzmienie: ?g. parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 30% miejsc noclegowych szpitala, sanatorium, pensjonatu, hotelu lub innego obiektu, o których mowa w art.38 pkt. 1 oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 20.?;

7) w art. 38 a ust.1 pkt 1 lit. ?h? otrzymuje brzmienie: ?h. urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ), oddziałujących na strefę "A" ochrony uzdrowiskowej polami elektromagnetycznymi o poziomach wyższych niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych - charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych - dla miejsc dostępnych dla ludności, określone na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.).?;

8) w art. 38 a ust. 1 pkt. 1 lit. ?i? otrzymuje brzmienie: ?i. realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ), a także takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie?;


9) w art. 38 a ust. 1 pkt. 1 lit. ?j? otrzymuje brzmienie: ? j) elektrowni wiatrowych.?;

10) w art. 38 a ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: ?10. usuwania drzew w parkach i lasach ochronnych za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych oraz wynikających ze zmiany sposobu użytkowania gruntu?.;

11) w art. 38 a ust. 1 uchyla się pkt 11;

12) w art. 38a ust. 2 pkt 1 lit. ?c? otrzymuje brzmienie: ? parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 150, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych?;

13) w art. 38a ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2. usuwania drzew w parkach, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych oraz wynikających ze zmiany sposobu użytkowania gruntu.?;

14) w art. 38 a ust. 2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: ?3. budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 9 i 12.?;

15) w art. 38 a ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: ?W strefie "C" ochrony uzdrowiskowej
zabrania się budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 12.? ;

16) w art. 61 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: ?3. Organy koncesyjne właściwe do wydawania koncesji na wydobywanie kopalin, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przekażą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wykazy podmiotów posiadających obowiązujące koncesje wydane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, których obszary górnicze lub ich części znajdują się w granicach administracyjnych gmin uzdrowiskowych.?;

17) w art.61 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ?4. Dla podmiotów, które w dniu wejścia w życie
ustawy posiadają obowiązujące koncesje wynikające z przepisów prawa geologicznego
i górniczego sprzeczne z zakazem, o którym mowa w art. 38 a ust. 1 pkt. 9, ust.2 pkt.3
i ust. 3 właściwe organy koncesyjne w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia w terminie 1,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy, określą warunki pozyskiwania tych surowców w sposób nie zagrażający dalszemu funkcjonowaniu uzdrowiska lub w niezbędnej części wygaszą te koncesje?.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie:
Uzdrowiska to niewątpliwie obszary, które ustawowo zostały poddane daleko idącym ograniczeniom prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej z racji posiadania naturalnych warunków do prowadzenia leczenia uzdrowiskowego. Te naturalne warunki wiążą się z występowaniem na obszarze uzdrowisk naturalnych surowców leczniczych w postaci wód, peloidów i klimatu leczniczego wykorzystywanych w procesie leczenia leczniczego. Od wielu lat naturalne surowce lecznicze poddane są ochronie jaka wynika zarówno z ustawy prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony przyrody, prawo ochrony środowiska naturalnego, a przede wszystkim tej która wynika z ustawy o uzdrowiskach lecznictwie uzdrowiskowym, obszarach ochrony uzdrowiskowej i gminach uzdrowiskowych. Ta ustawowa ochrona naturalnych surowców leczniczych jest niezbędna do tego, aby naturalne surowce lecznicze i klimat nie uległy degradacji, a uzdrowiska nie utraciły swoich walorów.
Należy jednak zauważyć, że uzdrowiska to obszar jednej, kilku miejscowości, a nawet całej gminy, gdzie lecznictwo uzdrowiskowe nie jest dominująca funkcją gospodarczą, ale stanowi od 5-do 20 % prowadzonej na takim obszarze działalności gospodarczej. Ta podstawowa działalność, to z reguły turystyka, rekreacja, handel, gastronomia i różnego rodzaju usługi związane z turystyką i lecznictwem uzdrowiskowym. W niewielkim stopniu na obszarze uzdrowisk funkcjonują małe zakłady przetwórcze (np. producenci garmażerki, lodów, pamiątek itp.) i rozlewnie wód mineralnych. Nie powodują one z reguły żadnych problemów w procesie ochrony naturalnych surowców leczniczych i w funkcjonowaniu uzdrowiska, a i lecznictwo uzdrowiskowe prowadzone w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego położonych na obszarze uzdrowiska jest taką dziedziną, która pozwala na prowadzenie innych działalności gospodarczych na obszarze uzdrowiska.
Sytuacja, w której w symbiozie może być prowadzone leczenie uzdrowiskowe i inna działalność gospodarcza (np.turystyka) jest nie tylko bardzo korzystna dla rozwoju gmin uzdrowiskowych i społeczności tych gmin (miejsca pracy), ale także dla funkcjonowania uzdrowiska, bowiem lecznictwo uzdrowiskowe i turystyka (która jest dominująca w gminach uzdrowiskowych) wzajemnie się uzupełniają (wspólna infrastruktura komunalna, turystyczna, uzdrowiskowa i zorganizowana przestrzeń publiczna).
Tymczasem poprzez nadmierną skłonność do wprowadzenia szczegółowych regulacji prawnych i centralistycznego ingerowania w prowadzenie działalności gospodarczej, doszło w uzdrowiskach do określonych nadregulacji i w wprowadzenia zbyt rygorystycznego a czasami nawet obstrukcyjnego reżimu publiczno-prawnego w uzdrowiskach, który niepotrzebnie i nadmiernie ogranicza aktywność gospodarczą mieszkańców gmin uzdrowiskowych i rozwój gmin uzdrowiskowych. W niektórych skrajnych przypadkach prowadzi to nie tyle do dyskomfortu w zakresie prowadzenia leczenia uzdrowiskowego, ale wpływa na dyskomfort pobytu kuracjuszy w miejscowościach uzdrowiskowych.
Należy podkreślić, że rygoryzm reżimu publiczno-prawnego szczególnie odnoszącego się do ustanowionych zakazów i nakazów a także zaostrzone normy techniczne dotyczące ochrony Środowiska naturalnego np. hałasu nie znajdują swojego odpowiednika w uzdrowiskach europejskich, co powoduje zdecydowane osłabienie konkurencyjności polskich uzdrowisk na rynku europejskim.

Dotyczy to także wprowadzonych ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń rekreacyjno-sportowych, ekologicznych i parkingów.
W procesie funkcjonowania i rozwoju gmin uzdrowiskowych największy problem stanowią jednak przepisy zawarte w ustawie uzdrowiskowej odnoszące się do:
- definicji zakładów przemysłowych (zakaz ich lokalizacji na całym obszarze uzdrowiska),
- zakazu lokalizacji parkingów w pobliżu hoteli, restauracji, obiektów sportowych oraz sanatoriów,
- zakaz wycinki drzew w całym uzdrowisku co ogranicza możliwość rozwijania działalności alternatywnej np. stacji narciarskich,
- brak możliwości lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m? w strefie ?B? (strefa pośrednia),
- ograniczenie łączności satelitarnej telefonów komórkowych (brak możliwości ulokowania stacji nadawczych na obszarze ? 50-300 ha(!) w uzdrowisku.
Propozycja zmian w ustawie zmierza w kierunku doprecyzowania przepisów lub
wyeliminowania tych, które stanowią największy problem w ich stosowaniu. Zmiana nie godzi w żaden sposób w wartości uzdrowiskowe i osłabienia ochrony naturalnych surowców leczniczych, ale umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z kierunkiem rozwoju uzdrowisk i takiego zagospodarowania przestrzeni publicznej, który pozwoli na podniesienie komfortu leczenia i wypoczynku w uzdrowisku.
Zmiana ustawy nie wpływa na budżet Państwa.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Projekt nowelizacji ustawy o uzdrowiskach
Wysłane przez: HammerHammer (95.40.129.---)
Data: 19 mar 2014 - 11:31:19

ileż to już takich projektów poselskich poszło do kosza...

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Projekt nowelizacji ustawy o uzdrowiskach
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (77.252.42.---)
Data: 19 mar 2014 - 12:04:31

Cóż, pani wiceburmistrz Gadomska, która uczestniczy w pracach zespołu poselskiego jako obserwator, twierdzi, że jest silna wola uchwalenia tej nowelizacji przed końcem kadencji. Pan Włodzimierz Śliwiński, naczelnik Wydziału ds. Uzdrowisk z Ministerstwa Zdrowia, zdaje się nie podzielać tego optymizmu. Czy pesymizmu, jak kto woli, zważywszy na nowe zapisy o przemyśle w strefie C (Mirków!)

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Projekt nowelizacji ustawy o uzdrowiskach
Wysłane przez: HammerHammer (95.40.129.---)
Data: 19 mar 2014 - 12:12:08

silna wola tej małej grupki posłów może i jest. Musi być jeszcze silna wola ministerstwa, pozostałych ministerstw, premiera i wierchuszki partii. Zdanie kilku posłów nic nie znaczy.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Projekt nowelizacji ustawy o uzdrowiskach
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (31.61.129.---)
Data: 23 mar 2014 - 17:42:04

Ja mówiłem o parkingach na posiedzeniu Komisji Uzdrowiskowej 18 marca, podając za przykład niezwykle popularne, kwitnące uzdrowiska cesarskie w byłym NRD, na wyspie Uznam: Ahlbeck, Heringsdorf i Bansin. We wszystkich tych trzech miejscowościach samochody prywatne nie mają wjazdu do centrum uzdrowiska, gdzie znajdują się pensjonaty, hotele, restauracje, sanatoria, itp. Tam dostać się można tylko pieszo, rowerami (ścieżka rowerowa długości 200 kilometrów wzdłuż Bałttyku od Świnoujścia, z licznymi rozgałęzieniami!) lub transportem publicznym. Wielkie zbiorcze parkingi ulokowane są ok. 700m do 1 km od centrum, za parkami i pasem zieleni, a z tych parkingów można dotrzeć do centrum albo pieszo deptakami, albo rowerem, albo komunikacją zbiorową, w tym lokalnymi liniami autobusowymi oraz busami podstawianymi przez poszczególne sanatoria i hotele. Bardzo podobnie jest także w historycznych miastach hanzeatyckich: Stralsund, akademicki Greifswald - historyczne centrum całkowicie wyłączone z ruchu prywatnego, docierają tylko samochody dostawcze, autokary i autobusy. W naszym wypadku oznaczałoby to:
- parkingi tam, gdzie chce pan Burmistrz, czyli na tyłach poczty na łąkach, a także przy Pułaskiego niepodal ratusza,
- dojście / dojazd do strefy A komunikacją zbiorową trzema szlakami:
a) pieszo-rowerowym wzdłuż rzeki (była szczegółowo mowa o jego przebiegu na posiedzeniu komisji),
b) piechotą lub "zielonym transportem" (elektryczne mini-kolejki, ryksze, meleksy) wzdłuż dawnych torów kolejki od strony ul. Nowopiaseczyńskiej i nowego ratusza, a także
c) ulicą Piłsudskiego zamienioną na elegancki deptak, z ruchem ograniczonym do pojazdów dostawczych, medycznych i transportu uzdrowiskowego (710 skierowane objazdem przez Sobieskiego).

Mówimy o wzorach z sąsiedniego kraju, który tak samo, jak nasz, 24 lata temu był jeszcze sowiecką kolonią. Teraz niestety zaraz po przejechaniu granicy widać, że filozofia planowania przestrzennego i stosunek do środowiska są tam zupełnie inne.

Opcje: OdpowiedzCytuj
Re: Projekt nowelizacji ustawy o uzdrowiskach
Wysłane przez: maniamania (Moderator)
Data: 23 mar 2014 - 18:18:44

To bardzo dobry pomysł, tylko co zrobią wierni, którzy z odległości "dwa krzaki dalej" dojeżdżają na nabożeństwa brykami, tarasując wyjazdy z posesji, a na dodatek - jak ich przypili (przed powrotem do domu, bo "daleko"), latają w krzaki przy Piłsudskiego naprzeciw kościoła. Meleks, riksza jeździ wolniej - musieli by po drodze ze dwa razy "w krzaki". Teraz chaszcze wycięte, zarośla wygrabione, ale kilka tyg. trzeba było uważać, żeby nie wdepnąć na minę i to raczej nie psią, bo pies się papierem nie podcieraMyślę, że osoby będące właścicielami terenów, które nie zamierzają budować domu czy uprawiać ogrodu mogłyby sobie dorobić użyczając miejsca parkingowe, nie muszą być strzeżone. Ktoś pisał na forum o pomyśle transportu rikszami, no i rower miejski byłby jak znalazł. Na Piłsudskiego chodnik z jednej strony jest tak szeroki, że spokojnie zmieściłaby się ścieżka rowerowa. Nie wiem do kogo należą pasy zieleni między płotem a chodnikiem? A może chodnik po jednej stronie (Piłsudskiego) oznakować jako pieszo- rowerowy, tak jak w Parku, a po drugiej niechby był tylko dla pieszych. Podobna sytuacja jest na Prusa czy Oborskiej

Opcje: OdpowiedzCytuj
Co z przemysłem w uzdrowiskach - pytanie do pani wiceburmistrz
Wysłane przez: Tomasz ZymerTomasz Zymer (31.61.129.---)
Data: 23 mar 2014 - 18:41:31

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:

1) W dniu 19 marca 2014 roku radni otrzymali od Zastępcy Burmistrza, p. Doroty Gadomskiej, za pośrednictwem BRM, następującą informację wysłaną pocztą elektroniczną:

----- Original Message -----
From: Dorota Gadomska
To: Aneta Dębek
Cc: Kazimierz Jańczuk
Sent: Wednesday, March 19, 2014 4:33 PM
Subject: Re: projekt zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym

Proszę o rozesłanie Radnym następującej informacji:

?Dziękuję za nadesłane uwagi, postulaty i pytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym....
Przekażę je autorowi projektu Ustawy ? Zarządowi Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. Bedą niewątpliwie pomocne w toku dalszych prac nad zmianą Ustawy. Do pytań, które nie dotyczą bezpośrednio treści projektu Ustawy ustosunkuje się zbiorczo na początku przyszłego tygodnia.?

Dorota Gadomska
II Zastępca Burmistrza


W związku z powyższym mailem, wnoszę o następujące informacje:
- kto jest autorem wypowiedzi cytowanej przez panią Wiceburmistrz w cudzysłowie,
- komu autor dziękuje w tej wypowiedzi
- kto i do kogo przesłał ?uwagi, postulaty i pytania? wymienione w cytowanej wypowiedzi
- kiedy te ?uwagi, postulaty i pytania? zostały przesłane i w jakiej formie.

2) Tego samego dnia i z tego samego źródła, tj. od Zastępcy Burmistrza, p. Doroty Gadomskiej, również za pośrednictwem BRM, radni otrzymali projekt zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, za który dziękowałem osobno w mailu z 19 marca. W związku z tym projektem wnoszę o informację, jakie jest stanowisko Burmistrza i Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna wobec następujących elementów otrzymanego projektu:
a) dopuszczenia lokalizacji zakładów przemysłowych w strefach A,B i C (w art. 38 a ust.1 pkt. 1 uchyla się lit. ?a? obowiązującej ustawy z 2011 roku)
b) dopuszczenia wyrębu lasów w strefie C (również znika stosowny zakaz z art. 38 a ust.3)
.

W tym samym kontekście proszę o informację, jak należy rozumieć następujące zdanie wypowiedziane przez Zastępcę Burmistrza, p. Dorotę Gadomską, podczas posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej RM w dniu 18 marca 2014 w odpowiedzi na moje pytanie ad vocem (cytat z nagrania audio, ok. 1 h 30 min posiedzenia): ?[w parlamentarnym zespole do spraw uzdrowisk pod przewodnictwem p. Zofii Czerny] dyskutowana jest kwestia definicji, co należy rozumieć przez zakład przemysłowy, natomiast jest rzeczą absolutnie oczywistą i tutaj nie widzę żadnej presji, że na terenie wszystkich trzech stref, również strefy C, dalej będzie obowiązywał zakaz lokalizacji obiektów o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko, oczywiście w rozumieniu przepisów które definiują, które obiekty wymagają oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast głównie problem polega na definicji, czym jest zakład przemysłowy, bo obecnie jest niejasna.? Moje pytanie wynika z faktu, że w przedstawionym radnym przez p. Burmistrz projekcie nowelizacji brak jakichkolwiek odniesień do definicji zakładu przemysłowego, znajduje się w nim natomiast następujący punkt:

4) w art. 38 a ust.1 pkt. 1 uchyla się lit. ?a? (?W strefie ?A? ochrony uzdrowiskowej zabrania się:
1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.46)): a) zakładów przemysłowych?)

oraz dalej:
15) w art. 38 a ust.3 otrzymuje następujące brzmienie: ?W strefie "C" ochrony uzdrowiskowej
zabrania się budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 12.?

podczas gdy obecnie zapis ten brzmi następująco:

art. 38 ust. 3. W strefie ?C? ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 9, 11 i 12 oraz w ust. 2 pkt 2.

a zatem w projekcie poselskim przedstawionym przez p. Wiceburmistrz D. Gadomską wykreślono w art. 38 ust. 3 zakaz lokalizacji w strefie C zakładów przemysłowych (ust. 1 pkt 1 lit. a), prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych (pkt 11) oraz wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych (ust. 2 pkt 2), zaś w strefie A wykreślono także zakaz lokalizacji zakładów przemysłowych (art. 38 a ust. 1 pkt 1 lit. a). Odniesień do definicji zakładu w przedstawionym projekcie brak.

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:
x pliki komputerowe
RODZAJ NOŚNIKA:
x inny
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
x Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres exams@orange.pl.................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Z poważaniem,

Bielawa, 23 marca 2014 Tomasz Zymer (wniosek zostanie złożony także
w wersji papierowej w kancelarii UMiG)
Miejscowość, data podpis wnioskodawcy

Opcje: OdpowiedzCytuj


Akcja: ForaWątkiSzukajZaloguj
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.